צרו קשר צרו קשר
חייגו עכשיו
חייגו עכשיו
077-4254962
פנו אלינו בדוא”ל:
פנו אלינו בדוא”ל:
office@hig-law.co.il

רוצים שנחזור אליכם בהקדם?

השאירו פנייתכם כאן

חשיבות המועד הקבוע בדין להגשת השגה על שומת ארנונה

 

1. חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976 (להלן: "חוק הערר") קובע כי מי שחויב בתשלום ארנונה, רשאי תוך תשעים ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה.

2. מנהלי הארנונה ברשויות המקומיות השונות, בעקבותיהם גם הרכבי ועדות ערר לענייני ארנונה, נוטים להתייחס לסד הזמנים הקבוע בחוק בדווקנות יתירה. השגות שמוגשות לאחר המועד הקבוע בחוק נענות בדחיה על הסף, בטענה כי השגה שלא הוגשה במועד "לאו השגה היא".

3. מניין הימים להגשת השגה אמור להתחיל ממועד קבלת חיוב הארנונה השנתי אצל הנישום.  בפרקטיקה קיימת מדיניות מצד מנהלי ארנונה להעלות טענת איחור בהגשת השגה, על כל השגה שהגיעה אל שולחנם במועד מאוחר לתאריך 31.3 בשנת המס. מדובר בטקטיקה להעברת נטל ההוכחה, על מועד קבלת הודעת השומה, לידי הנישום. קיימת חשיבות בניהול רישום ותיעוד בחותמת נתקבל על גבי הודעת חיוב הארנונה השנתי.

4. התכלית העומדת בבסיס המדיניות הרואה במניין 90 הימים להגשת השגה כסד זמנים נוקשה, היא בהבטחת סופיות השומה בענייני מס. כמו כן, בגזרה שווה מהסנקציה המפורשת הקבועה בסעיף 4(ב) לחוק הערר, לפיה, אם מנהל ארנונה לא השיב להשגה תוך 60 יום מקבלתה, ייחשב הדבר כאילו החליט לקבל את ההשגה כלשונה, על כל הטענות המפורטות בה. 

5. יחד עם זאת, בתי המשפט קבעו במספר פסקי דין, כשההלכה המנחה בסוגיה זו נקבעה בעניין  בר"מ 901/14 עבוד ויקטור נ' עיריית חיפה (פורסם בנבו), כי הן למנהל הארנונה והן לוועדת הערר מוקנית סמכות שבדין להאריך את המועד להגשת השגה. הטעם לכך הוא בהגברת אמון הציבור ברשויות ובטיב השירות הניתן על ידי הרשות, "מנהל הארנונה אינו מוחזק מכוח החוק כערל לב" קובע בית המשפט. עם זאת, נקבע כי את הסמכות להארכת מועד להגשת השגה יש להפעיל בזהירות, לעיתים חריגות ומטעמים מיוחדים.

6. בעניין עבוד ויקטור, נשלחה הודעת חיוב ארנונה הלוקה בפרטים חסרים ולא מדויקים. שם החברה היה חסר ומספר התאגיד היה שגוי. בית המשפט העליון לא התערב בהחלטת הערכאות הקודמות כי פרטים חסרים אלו כשלעצמם לא גרמו לחוסר בהירות במיהות הנישום או במיקומו של הנכס אך ציין כי במידה ופרטים חסרים בהודעת השומה גורמים לחוסר בהירות ביחס לנכס המחויב או לזהות הנישום הרי שיש בכך כדי לעכב את מניין הימים להגשת השגה.

7. במכלול הנסיבות, לאור התכתבות קודמת עם מנהל הארנונה, עובר להגשת ההשגה, קובע בית המשפט כי היה על מנהל הארנונה ו/או ועדת הערר להאריך את המועד להגשת השגה (אף שלא הוגשה בקשה מפורשת להארכת מועד) ולדון בטענות לגופן.

8. קביעה חשובה בפסק הדין בעניין עבוד ויקטור מתייחסת לעובדה שמנהל הארנונה נמנע מדחיית ההשגה על הסף בשלב התשובה להשגה וענה לגופן של טענות, נקבע כי הוא מנוע מלהעלות טענות חדשות להגשת השגה באיחור בשלב הערר, מכוח חובת ההגינות השלטונית ואי העלאת הטענה בהזדמנות ראשונה.

9. בעניין עתמ (מרכז) 21386-06-14 ליבנה צפוני בע"מ (איקאה) נ' עיריית ראשון לציון (פורסם בנבו), יישם בית המשפט את העקרונות שנקבעו בהלכת עבוד ויקטור. 

10. בתאריך 26.3.2014 פנתה חברת איקאה למנהל הארנונה בעיריית ראשון לציון וביקשה להאריך את המועד להגשת השגה על שומת ארנונה. חברת איקאה טענה כי החומר הנוגע לחיוב הנכס בארנונה, אבד בשרפה שפרצה במשרדי החברה בנתניה. החברה ביקשה ממנהל הארנונה להמציא לה העתק המסמכים הרלבנטיים, כולל תשריט הנכס והסכם שומה קודם שנערך בין הצדדים.

11. מנהל הארנונה דחה את הבקשה להארכת מועד וצירף לדחייתו את המסמכים שהתבקשו. לאחר מכתב הדחייה ולאור המסמכים שצורפו לו, הגישה איקאה השגה ביום 18.5.14 ובה פירטה את כלל טענותיה ביחס לחיוב הארנונה. ההשגה נדחתה על הסף מן הטעם שהוגשה באיחור. על החלטה זו עתרה איקאה לבית המשפט לעניינים מנהליים.

12. בית המשפט קיבל את העתירה וקבע שבנסיבות העניין התקיימו התנאים למתן ארכה להגשת השגה. בנימוקי בית המשפט הייתה חשיבות לכך שאיקאה פנתה בבקשה למתן ארכה לפני חלוף המועד הקבוע בדין להגשת השגה. בית המשפט קובע כי במקרים של הגשת בקשה להארכת מועד להגשת השגה, בתוך המועד הקבוע בדין, יש לנהוג ברוחב לב במתן הארכּה. עקרון הסתמכות הרשות וסופיות השומה אינו רלוונטי מקום בו נישום הצהיר על כוונותיו להשיג על נתוני החיוב.

13. בית המשפט קובע נורמות של מידתיות. כל זמן ש"אין מדובר בחריגה מרחיקת לכת מהמועד הקבוע בחוק" על מנהל הארנונה לפעול בהגינות ולדון בטענות לגופו של החיוב. 

 

סעיפי סיכום עבור השגה על שומת ארנונה

14. סוף דבר, קיימת חשיבות לניהול מעקב ורישום מסודר אחר מועד קבלת חיובי הארנונה השנתיים. כמו כן, קיימת חשיבות להעברת חיובי הארנונה לבדיקה וטיפול עורך דין המומחה בתחום מיד בסמוך לקבלת החיוב השנתי. 

15. בתאגידים וגופים מרובי נכסים נכון הדבר שבעתיים שכן חיובי הארנונה נשלחים פעמים רבות אל כתובת הנכס במקום למשרדי החברה הראשיים. מעקב וניהול רישום מסודר יכולים למנוע עיכוב מיותר בהגעת החיוב לגורם המטפל.

16. למען הסר ספק, המאמר הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו בגדר תחליף להתייעצות עם עורך דין.